1

Vďaka EÚ a plánu obnovy
máme príležitosť spraviť
zo Slovenska modernú
krajinu pripravenú
na budúcnosť.

Čo nás naučila pandémia

dievca

Pandémia priniesla do našich domácností nielen ekonomické neistoty, ale aj nutnosť zvládnuť doteraz nepoznané výzvy. Dlhé obdobie lockdownu nás ale naučilo, aké dôležité je zomknúť sa, stať sa silnejšími. Spoločne sme pochopili, že na prekonanie nástrah a prekážok potrebujeme byť v tej najlepšej forme.

Teraz je čas dostať do formy našu krajinu..

Prehrať video

Viac
ako 1/2 ľudí
na Slovensku

verí, že plán obnovy je
pre krajinu významnou
pomocou.*

2

Je čas dostať
Slovensko do formy

70% Slovákov

súhlasí, že je nevyhnutné urobiť zásadné
reformy.*

rodina

Slovensko, krajina
pre život

Aby sme túto príležitosť využili čo najlepšie, musíme najprv našu krajinu dostať do formy. Peniaze neprídu na Slovensko iba tak, najprv musíme urobiť viaceré zásadné reformy, ktoré sa týkajú kľúčových funkcií zdravotníctva, vzdelávania, spravodlivosti, štátnej správy, digitalizácie a prípravy na klimatickú zmenu.

Vďaka týmto reformám môžeme zo Slovenska spraviť krajinu, o ktorú sa dá oprieť, krajinu, na ktorú budeme hrdí, krajinu, ktorá bude zelená a zdravá.

Ponuka,
ktorá sa neodmieta

Fond obnovy vznikol ako odpoveď na zlú ekonomickú situáciu spôsobenú pandémiou COVID-19 a je to doposiaľ najväčší stimulačný balíček, aký kedy Európska únia poskytla. Máme preto neopakovateľnú príležitosť spraviť zo Slovenska modernú a zdravú krajinu, priblížiť kvalitu života tým najúspešnejším v EÚ a pripraviť sa na budúcnosť.

V hre je však oveľa viac.

mesto
3

Máme plán na obnovu
týchto 5 oblastí

Obsahom plánu obnovy sú okrem investícií
aj desiatky reforiem rôznej náročnosti a komplexnosti.
Iba vďaka nim dáme krajinu skutočne do formy.

1

Lepšie
zdravie

Najväčší reformný zámer v slovenskom zdravotníctve za posledných 15 rokov.

Je to vôbec po prvýkrát, keď sú finančné prostriedky na modernizáciu a výstavbu nových nemocníc úzko previazané a podmienené realizáciou zásadných reforiem.

Čo mi to prinesie?

Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť zabezpečí rýchlejší prístup pacientov ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti a zabráni odchodu zdravotníkov do zahraničia

Lepšia starostlivosť o duševné zdravie bude viesť k vytvoreniu systému modernej starostlivosti založenej na podpore prevencie a lepšej dostupnosti pomoci na celom Slovensku

Následná starostlivosť a doliečovanie seniorov v mieste bydliska a zlepší možnosti opatery pre starších a chronicky chorých ľudí

Reformy v roku 2021

Optimalizácia siete nemocníc

Cieľom reformy je taká sieť nemocníc, ktorá pre všetkých pacientov na Slovensku zabezpečí rýchlejší prístup ku kvalitnejšej zdravotnej starostlivosti.

Chcem vedieť viac
4

Veda
výskum
a inovácie

Reformy v oblasti vedy a výskumu pomôžu udržať talenty doma na Slovensku.

Moderná krajina musí stáť na kvalitnom výskume, podpore inovácií a na rozvoji sektorov s vysokou pridanou hodnotou.

Čo mi to prinesie?

Lepšie riadenie a financovanie výskumu, vývoja a inovácií podporí rast ekonomiky a zvýši inovačný potenciál Slovenska.

Prilákanie a udržanie talentov bude aktívne motivovať vysokokvalifikovaných slovenských expertov k návratu na Slovensko.

Chcem vedieť viac
2

Kvalitné
vzdelávanie

Od škôlok a základných škôl až po vysoké školy. V priebehu nasledujúcich rokov zreformujeme celý slovenský vzdelávací systém.

Pretože iba kvalitné vzdelávanie je predpokladom dobre fungujúcej krajiny.

Čo mi to prinesie?

Konkurencieschopné vysoké školy zabezpečia lepšie uplatnenie absolventov a štúdium na nich bude znamenať prestíž a konkurenčnú výhodu pri hľadaní zamestnania

Obsahová reforma a moderné spôsoby učenia pripravia študentov tak, aby získali dostatočné zručnosti potrebné na život v globálnej, nízkouhlíkovej a digitálnej spoločnosti

Inkluzívne vzdelávanie poskytne väčšiu podporu a príležitostí aj pre deti zo sociálne vylúčených skupín alebo so zdravotným znevýhodnením

Reformy v roku 2021

Reforma riadenia vysokých škôl

Zmena spôsobu riadenia je prvým krokom, ktorý umožní slovenským školám viac sa otvoriť verejnosti aj spolupráci s verejným a súkromným sektorom.

Chcem vedieť viac
5

Zelená
ekonomika

Iba zdravá krajina môže priniesť svojim obyvateľom kvalitný a vyvážený život.

Reformy a investície v oblasti zelenej ekonomiky pomôžu zlepšiť kvalitu životného prostredia a zvýšia odolnosť Slovenska voči klimatickým výzvam.

Čo mi to prinesie?

Obnoviteľné zdroje energie a digitálne investície prispejú k znižovaniu uhlíkovej náročnosti energetiky a podporia rýchlejšie, spoľahlivejšie a nákladovo efektívnejšie využívanie obnoviteľných zdrojov.

Zdravšie budovy prinesú zdravšiu a úspornejšiu prevádzku nemocníc, škôl, ale aj desaťtisícov rodinných domov na celom Slovensku, a významne pomôžu k naplneniu cieľa znížiť spotrebu energie a emisií z budov.

Udržateľná doprava prinesie zrekonštruované železnice, nové cyklotrasy a vďaka strategickému riadeniu vyššie zastúpenie ekologických foriem dopravy v dopravnom mixe.

Dekarbonizácia priemyslu urýchli transformáciu Slovenska na nízkouhlíkovú ekonomiku vďaka inováciám a modernizácii energeticky a materiálovo náročných prevádzok či prechodu na čistejšie spôsoby výroby energie.

Adaptácia na zmenu klímy zvýši dlhodobú ekologickú stabilitu krajiny rozširovaním bezzásahových zón chránených území, opatreniami na zadržiavanie vody v krajine a podporou odolných lesných ekosystémov, ktoré prispejú k väčšej biodiverzite a uhlíkovej neutralite.

Chcem vedieť viac
3

Efektívna verejná správa a digitalizácia

Reforma verejnej správy prinesie menej byrokracie a kvalitný súdny systém.

Vďaka fungujúcej verejnej správe a digitálnej transformácii budú naše podniky a firmy konkurencieschopnejšie a produktívnejšie.

Čo mi to prinesie?

Lepšie podnikateľské prostredie zníži nadmerné zaťaženie podnikateľov administratívou a reguláciami.

Rýchlejšia spravodlivosť prinesie lepšie podmienky na prácu a špecializáciu sudcov, a tým väčší priestor pre kvalitnejšie a rýchlejšie rozhodnutia súdov.

Boj proti korupcii zavedie efektívne proaktívne finančné vyšetrovanie a nástroje na predchádzanie a odhaľovanie korupčného správania.

Digitálne Slovensko zabezpečí fungujúce digitálne hospodárstvo a pripraví spoločnosť na prebiehajúce technologické zmeny v oblasti digitalizácie, prinesie rozvoj elektronickej verejnej správy, ktorá je schopná poskytovať služby skutočne orientované na občana a podnikateľa.

Zdravé verejné financie prinesú dlhodobé zlepšenie hospodárenia štátu a dlhodobú udržateľnosť dôchodkového systému, umožnia znižovať verejný dlh v dobrých časoch a vytvárať si tak fiškálny vankúš na obdobie ekonomických kríz.

Reformy v roku 2021

Reforma súdnej mapy

Výsledkom reformy budú rýchlejšie a kvalitnejšie súdne rozhodnutia a lepšie podmienky na prácu a rozhodovanie sudcov a pracovníkov súdov.

Chcem vedieť viac
4

Budúcnosť Slovenska
stojí na mladých ľuďoch

lekárka Zuzana

lekárka Zuzana

„Slovensko mám veľmi rada. Nechcem utekať za lepšími podmienkami do zahraničia, chcem sa uplatniť tu.“

Zdravotníctvo potrebuje pre lekárov aj sestry lepšie podmienky, vybavenie a aj atraktívnejšie pracovné prostredie, čím zabránime odchodu našich zdravotníkov do zahraničia.

sudkyňa Dáša

„Chyby sa dejú, ale od súdneho systému očakávam, že ich rýchlo napraví a dôveryhodne vysvetlí.“

Cieľom reformy sú rýchlejšie a kvalitnejšie súdne rozhodnutia, a zároveň, aby sudcovia a zamestnanci súdov mali lepšie podmienky na svoju prácu a rozhodovanie.

sudkyňa Dáša

doktorand Viliam

doktorand Viliam

„Chcem si byť istý, že ak sa naši študenti rozhodnú pre slovenskú vysokú školu, získajú rovnako kvalitné vzdelanie ako v zahraničí.”

Naše školy potrebujeme dostať do takej formy, aby študentov lepšie pripravili na budúce povolanie a zároveň boli schopné obstáť v medzinárodnej konkurencii.

Použité dáta pochádzajú z reprezentatívneho prieskumu SAV, MNForce a Seesame v rámci projektu Ako sa máte, Slovensko, realizovaný v júli 2021

Zdieľať s priateľmi

Vďaka plánu obnovy môžeme
zo Slovenska spraviť modernú krajinu,
v ktorej sa bude dobre žiť. Privítajme
spolu nové Slovensko vo forme.

Kompletné znenie plánu obnovy nájdete na planobnovy.sk